top of page
1. מהי ההכנסה הפנויה החודשית הממוצעת (הכנסה שוטפת בניכוי הוצאות שוטפות):
הבא
2. הגיל שלי:
אם גילך מתחת ל-18, לא תוכל להמשיך לשאלה הבאה
היות ולא ניתן לפתוח חשבון  מתחת לגיל 18.
הבא
3. מהי תקופת ההשקעה הצפויה?
הבא
4. מהי מטרת ההשקעה:
הבא
5. מהי רמת הידע והניסיון שלך בשוק ההון ובהשקעות? (תוכל לבחור יותר מתשובה אחת)

אין לי ידע כלל

עברתי קורס/ ים והכשרות בשוק ההון 

למדתי על שוק ההון מקריאה של עיתונות כלכלית

יש לי תיק מיועץ בבנק ואני נעזר ביועץ ההשקעות מידי פעם

יש לי / היה לי תיק מנוהל בבית השקעות

אני מנהל / ניהלתי לעצמי את תיק ההשקעות

הבא
6. מהו הסכום שתרצה לקבל עליו את השירות ב-$? (אין צורך לבחור סכום מדוייק) 
הבא
7. איזה אחוז מהווים הכספים האלו משווי סך הכספים הנזילים שלך? (1-100%)
הבא
8. קמת בבוקר וגילית שתיק ההשקעות שלך ירד ב-10%                 
Heading 5
    איך תגיב?
הבא
9. השקעה בני"ע  ונכסים פיננסיים כרוכה פעמים רבות בתנודתיות ובתקופות מסוימות שווי התיק עשוי לרדת ולכן:
חשב את פרופיל ההשקעה המומלץ עבורי
bottom of page