fjord 2021.JPG
לוגו.png

ברוכים הבאים לשאלון האפיון הראשוני, 

לאחריו תוכלו לקבל את תמהיל ההשקעות המומלץ עבורכם

 כולל הסבר מלא על רמת הסיכון והרכבי התמהיל.

בסיום השאלון תוכלו להמשיך לבחירת תוכנית מתאימה ולהשלים את תהליך הרישום וקבלת השירות

1.gif
3. מהי תקופת ההשקעה הצפויה?
4. מהי מטרת ההשקעה:
5. מהי רמת הידע והניסיון שלך בשוק ההון ובהשקעות? (תוכל לבחור יותר מתשובה אחת)

אין לי ידע כלל

עברתי קורס/ ים והכשרות בשוק ההון 

למדתי על שוק ההון מקריאה של עיתונות כלכלית

יש לי תיק מיועץ בבנק ואני נעזר ביועץ ההשקעות מידי פעם

יש לי / היה לי תיק מנוהל בבעת השקעות

אני מנהל / ניהלתי לעצמי את תיק ההשקעות

6. מהו הסכום שתרצה לקבל עליו ייעוץ ב-$? (אין צורך לבחור סכום מדוייק) 
7. איזה אחוז מהווים הכספים האלו משווי סך הכספים הנזילים שלך? (1-100%)
8. קמת בבוקר וגילית שתיק ההשקעות שלך ירד ב-10%                   
איך תגיב?
Heading 5
9. השקעה בני"ע  ונכסים פיננסיים כרוכה פעמים רבות בתנודתיות ובתקופות מסוימות שווי התיק עשוי לרדת ולכן: