top of page
fjord 2021.JPG

ברוכים הבאים לשאלון האפיון הראשוני, 

לאחריו תוכלו לקבל את תמהיל ההשקעות המומלץ עבורכם

 כולל הסבר מלא על רמת הסיכון והרכבי התמהיל.

בסיום השאלון תוכלו להמשיך לבחירת תוכנית מתאימה ולהשלים את תהליך הרישום וקבלת השירות

3. מהי תקופת ההשקעה הצפויה?
הבא
4. מהי מטרת ההשקעה:
הבא
5. מהי רמת הידע והניסיון שלך בשוק ההון ובהשקעות? (תוכל לבחור יותר מתשובה אחת)

אין לי ידע כלל

עברתי קורס/ ים והכשרות בשוק ההון 

למדתי על שוק ההון מקריאה של עיתונות כלכלית

יש לי תיק מיועץ בבנק ואני נעזר ביועץ ההשקעות מידי פעם

יש לי / היה לי תיק מנוהל בבעת השקעות

אני מנהל / ניהלתי לעצמי את תיק ההשקעות

הבא
6. מהו הסכום שתרצה לקבל עליו ייעוץ ב-$? (אין צורך לבחור סכום מדוייק) 
הבא
7. איזה אחוז מהווים הכספים האלו משווי סך הכספים הנזילים שלך? (1-100%)
הבא
8. קמת בבוקר וגילית שתיק ההשקעות שלך ירד ב-10%                   
איך תגיב?
הבא
9. השקעה בני"ע  ונכסים פיננסיים כרוכה פעמים רבות בתנודתיות ובתקופות מסוימות שווי התיק עשוי לרדת ולכן:
חשב את פרופיל ההשקעה המומלץ עבורי
bottom of page